CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zapytanie ofertowe nr 04/WPD104/2020

Zapytanie ofertowe nr 04/WPD104/2020


June 4, 2020

Zapytanie ofertowe nr 04/WPD104/2020

Nazwa projektu
Nowe podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne

Status zamówienia
Rozstrzygnięte, 16.06.2020 r.

Informacja o wybranym wykonawcy: nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Paweł Wiczling, ul. Legendy 4, 80-180 Gdańsk

Oferta złożona w dniu 12.06.2020 r. o godz. 11:16

Cena oferty: 3 333,33 PLN/m-c

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty w przedmiotowym postępowaniu:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Tytuł zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Specjalisty ds. naukowo-badawczych w ramach realizacji prac B+R zaplanowanych w projekcie pt. „Nowe podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”.

Termin składania ofert

12.06.2020, godz. 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 04/WPD104/2020”.

oferty@wpdpharmaceuticals.com.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariusz Olejniczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tel: +48 515 262 381

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Specjalisty ds. naukowo-badawczych w ramach realizacji prac B+R zaplanowanych w projekcie pt. „Nowe podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”.

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.02.00-00-0084/18

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Specjalisty ds. naukowo-badawczych w ramach realizacji prac B+R planowanych w projekcie pt. „Nowe podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2. Sektorowe programy B+R, Program sektorowy InnoNeuroPharm.
 2. Szczegółowy zakres prac w ramach niniejszego zamówienia będzie obejmował
  w szczególności:
  1. Wykonywanie analiz niezbędnych do oceny leku, w tym uwzględniających parametry farmakokinetyczne i modelowanie matematyczne,
  2. Prowadzenie dokumentacji z realizowanych prac badawczych,
  3. Weryfikacja techniczna uzyskanych danych,
  4. Interpretacja rezultatów prowadzonych analiz,
  5. Opracowywanie raportów i sprawozdań, w tym m.in. raportów z wykonanych analiz, wizualizacja uzyskanych wyników,
  6. Przygotowywanie prezentacji i opracowań naukowych, w tym m.in. publikacji
   i doniesień konferencyjnych,
  7. Współpraca z zespołem badawczym i personelem zarządzającym w zakresie niezbędnym do realizacji prac.
 1. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Kod CPV: 73110000-6

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy przez okres 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.
 2. Zamawiający przewiduje zaangażowanie w wymiarze 0,5 etatu, czyli w wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 84 godzin/ miesiąc.

Załączniki do pobrania

Pełna treść zapytania ofertowego nr 04/WPD104/2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych wymagań

Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowne - Wzór

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy, w szczególności aneksu dotyczącego:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy
   i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów Umowy, do których się odnosi,
  2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0084/18, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację Umowy
   z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów Umowy, do których się odnoszą,
  3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania Umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
  4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
   2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
   3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
  5.  zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
   1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
   2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
    w umowie,
  6. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
   1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru Umowy,
   2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
   3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
  7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
   i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  8. wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć
   w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
  9. wystąpienia siły wyższej,
  10. zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy.
  11. Zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego
   z realizacji części Projektu.
  12. Zmiany terminu obowiązywania zawartej Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana.
  13. Zmiana danych tj. zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z załączonymi dokumentami potwierdzającymi (w tym m.in. CV kandydata)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań

Załącznik nr 5 – Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzału w postępowaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

  

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100

cena brutto oferty badanej

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Cenę oferty należy podawać w złotych polskich (PLN).
 6. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
 7. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

Wykluczenia

1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V;

2) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Subscribe to our Newsletter