CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Procurement/RFP

Zapytanie ofertowe nr 05/WPD104/2020


June 15, 2020

Zapytanie ofertowe nr 05/WPD104/2020

Nazwa projektu
Nowe podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne

Status zamówienia
Nierozstrzygnięte

Opis: Na podstawie rozdz. XV ust.1 Zapytania ofertowego Zamawiający pozostawia postępowanie bez rozstrzygnięcia z powodu obarczenia zamówienia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Informacja nr 2 dla Wykonawców z dnia 26.06.2020 r.:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zakresie wzoru istotnych postanowień umownych. Wersją obowiązującą jest Załącznik nr 4. Istotne postanowienia umowne – wzór wersja 2 z dnia 26.06.2020 r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców z dnia 18.06.2020 r.:

W celu rozszerzenia grona potencjalnych Wykonawców Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia 25.06.2020 r. na dzień 30.06.2020 r. Godzina złożenia oferty pozostaje bez zmin.

Tytuł zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania typu baza danych do prowadzenia badań klinicznych

Termin składania ofert

25.06.2020, godz. 23.59 CET

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 05/WPD104/2020”.

oferty@wpdpharmaceuticals.com.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agnieszka Buczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tel: +48 608 864 147

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania typu baza danych do prowadzenia badań klinicznych, niezbędnego do realizacji projektu nr POIR.01.02.00-00-0084/18.

Kategoria ogłoszenia: Dostawa

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.02.00-00-0084/18

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania typu baza danych stanowiącego system eTMF – elektroniczną bazy danych do tworzenia, gromadzenia i zarządzania dokumentacją badania klinicznego:

Kod CPV: 48000000-8

Nazwa kodu CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. implementacja systemu nastąpi do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamówienie będzie realizowane etapami przez okres 36 miesięcy (implementacja systemu oraz utrzymanie ciągłości działania w okresie trwania umowy).

Załączniki do pobrania

Pełna treść zapytania ofertowego nr 05/WPD104/2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowne - Wzór

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy, w szczególności aneksu dotyczącego:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy
   i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów Umowy, do których się odnosi,
  2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0084/18, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację Umowy
   z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów Umowy, do których się odnoszą,
  3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania Umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
  4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
   2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
   3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
  5.  zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
   1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
   2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
    w umowie,
  6. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
   1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru Umowy,
   2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
   3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
  7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
   i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  8. wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć
   w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
  9. wystąpienia siły wyższej,
  10. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,
  11. zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia np. zmniejszenia liczby ośrodków;
  12. wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia procedury rejestracji lub innych procedur we właściwych urzędach i instytucjach;
  13. zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana;
  14. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy, zmiany firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 5 – Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym m.in. potwierdzenie zgodności z modelem referencyjnym wersja 3.1 (eTMF Reference Model, ver. 3.1) i wytycznymi EMA/FDA, w tym w zakresie zgodności z wymaganiami ICH GCP E6(R2) oraz z wytycznymi 21CFR Part 11 oraz posiadanie certyfikatu ISO 27000 lub równoważny w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz zestawu procedur w zakresie ochrony danych oraz procedur w zakresie utrzymania, walidacji/rewalidacji systemu komputerowego oraz oceny ryzyka.

Załącznik nr 6 - Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium oceny ofert tj.:

L.p.

Opis kryteriów oceny ofert 

Znaczenie (%)

1

Cena (C)

60 %

2

Czas rozwiązania zgłoszenia serwisowego (CR)

40 %

RAZEM

100 %

 

2. Punkty oceny ofert zostaną przyznane według następujących wzorów:

Kryterium: cena oferty brutto - 60 pkt

Cmin

C = ----------------- x 60 % x 100

Cb

gdzie:

C - liczba punktów w kryterium cena oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych

Cb - cena ofertowa badanej oferty

Kryterium: czas rozwiązania zgłoszenia serwisowego dla zgłoszeń istotnych (priorytet I, tj. w szczególności awaria aplikacji, awaria sieci) - 40  pkt

                                                           CR min

                                               CR = -------------x 40 % x 100

                                                           CRb.

gdzie:

CR - liczba punktów w kryterium czas rozwiązania zgłoszenia serwisowego dla zgłoszeń istotnych

CRb –  czas rozwiązania zgłoszenia istotnego zaoferowany w ofercie  badanej,

CRmin – minimalny zaoferowany czas rozwiązania zgłoszenia serwisowego dla zgłoszeń istotnych

UWAGA:  Zamawiający przyjął najkrótszy czas rozwiązania problemu zgłoszonego wsparciu technicznemu 8 godzin liczonych od godziny zgłoszenia i nie dłuższy niż 48 godzin liczonych od godziny zgłoszenia. W przypadku wskazania w ofercie innych wartości oferta zostanie odrzucona.

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: O = C + CR

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,cena”

CR  - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,czas rozwiązania zgłoszenia serwisowego dla zgłoszeń istotnych”

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
 3. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 4. Cena musi być podana w złotych polskich lub w innej walucie niż PLN.
 5. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 6. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
 7. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
  w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 9. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
 10. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
 11. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
 12. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  •  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  •  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  •  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych
   w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  •  Inne.

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma (1) jeden punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą̨ liczbę̨ punktów.

Wykluczenia

1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI;

2) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Subscribe to our Newsletter