CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Procurement/RFP

Zapytanie ofertowe nr 10/WPD101/2020


November 12, 2020

Zapytanie ofertowe nr 10/WPD101/2020

Nazwa projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
rozstrzygnięte, 07.12.2020 r.

Korekta informacji o wyniku postępowania z dnia 08.12.2020 r.

Informacja o wyniku postępowania i wyborze wykonawców

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Tytuł zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

Termin składania ofert

23.11.2020, godz. 23.59 (CET)

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 10/WPD101/2020”.

oferty@wpdpharmaceuticals.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marcin Mielecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tel: +48 600 101 483

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych  dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo mazowieckie

Powiat: Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu asortymentowo – cenowym odpowiedni do każdej części (Pakietu).
 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, kompletny, gotowy do pracy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

Kod CPV i nazwa:

 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

 33696300-8 - odczynniki chemiczne;

 38437000-7  - pipety i akcesoria laboratoryjne;

 33793000-5 - laboratoryjne wyroby szklane 

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie do dnia 31.03.2021 r. licząc od dnia podpisania umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane przez Wykonawcę do 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia.

Załączniki do pobrania

Pełna treść zapytania ofertowego nr 10/WPD101/2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1.1-1.16 - Formularze asortymentowo-cenowe

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3- Wzór postanowień umownych

Miejsce realizacji zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby WPD Pharmaceuticals, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa.
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z jego rozładowaniem i wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
  2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
  3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
  4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
   2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
   3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  5. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
   1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
   2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  6. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
   1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
   2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wynajmującego lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wynajmujący spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
   3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
  7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  8. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
  9. wystąpienia siły wyższej,
  10. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy;
  11. zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia;
  12. zmiany parametrów asortymentu określonego w pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1. Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
 3. Specyfikacje oferowanego przedmiotu zamówienia (np.: folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego),
 4. formularze asortymentowo – cenowe odpowiednio dla wybranej części
 5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika.
 6. W przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, str.1), oświadczenie o treści „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.

Ocena oferty

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:
 3.  

  najniższa cena brutto z badanych ofert

  C = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100

  cena brutto oferty badanej

 4. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie
  i musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów
  i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 5. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
 6. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
 7. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 9. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych
   w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • inne.
 10. Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

  Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma
  1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

 1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy w miejscu opublikowania Zapytania ofertowego nr 10/WPD101/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.pl, nie później niż w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
  1. wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
  2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.

 1. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą
  a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
 2. W celu wykazania braku istnienia przesłanek będących podstawą wykluczenia Wykonawcy
  z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Formularzem oferty, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 3. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 spowoduje wykluczenie Wykonawcy
  z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie jego oferty.
 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Subscribe to our Newsletter