CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Latest News

Zapytanie ofertowe nr 01/WPD108/2021


July 2, 2021

Zapytanie Ofertowe Nr 01/WPD108/2021

ogłoszone dnia 02.07.2021 r.

dotyczące realizacji projektu pt. „Hamowanie glikolizy jako nowe podejście do terapii infekcji koronawirusem SARS-CoV-2” ubiegającym się o dofinansowanie w konkursie – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy.

 

Status zamówienia:
Unieważnione, 27.10.2021 r.

Informacja o wyniku postępowania

 

Zamawiający

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa 

 

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego:

Mariusz Olejniczak

e-mail: oferty@wpdpharmaceuticals.com

 

Termin składania ofert:

10.08.2021 r., o godz. 23.59

Opis przedmiotu zamówienia.

Rodzaj zamówienia: dostawa  wg kodu CPV: 24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne

 

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa substancji czynnej, która jest małocząsteczkowym związkiem organicznym (zwanym dalej „Produktem”), do prac badawczo-rozwojowych i do celów badań klinicznych, a także przygotowanie dokumentacji zgodnej z przepisami GMP UE dla wyprodukowanej substancji czynnej (API).

 UWAGA: Przedmiotowe zamówienie zrealizowane zostanie pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie na realizację Projektu, o którym mowa w tytule niniejszego zapytania. Umowa warunkowa uwzględniająca istotne postanowienia Zapytania Ofertowego Nr 01/WPD108/2021 zostanie zawarta z wybranym w ramach niniejszego postępowania Wykonawcą, na zasadach określonych w Rozdziale XVI przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zapisów wzoru umowy warunkowej.

 

Warunki udziału w postępowaniu. 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
  z postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 

Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
    z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
 2. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 3. Wykonawca, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie oświadczenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty. 
 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Kryteria i sposób oceny ofert.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100

cena brutto oferty badanej

 

 1. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 2. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
 3. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
 4. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
 5. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 8. W przypadku zaistnienia okoliczności, kiedy dwie oferty lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów w kryterium cena, Zamawiający zwróci się do Wykonawców 
  o przedstawienie ofert dodatkowych. Ceny zaoferowane w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż w ofercie pierwotnej.

 

Sposób składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: oferty@wpdpharmaceuticals.com lub poprzez Bazę Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje ich odrzucenie.

 

Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2021 r., o godz. 23.59
 2. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty na adres e-mail Zamawiającego lub na skrzynkę Bazy Konkurencyjności. 
 3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert.
   W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 01/WPD108/2021, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.com

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. 

 1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego Nr 01/WPD108/202q, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.com, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

Warunki unieważnienia postępowania.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie  z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

 

Załączniki

Pełna tresc zapytanie ofertowego

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Osoby Wykwalifikowanej

Załącznik nr 4 - Umowa o poufności

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowne - Wzór 

Załącznik nr 6 - Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia - dostępny po podpisaniu umowy o poufności

 

Subscribe to our Newsletter